ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการเอกสารข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ หัวข้อประชาสัมพันธ์ เปิดดู
01/12/2023 19:43:15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อBiphasic Isophane Insulin (Soluble Insulin 30%) + Isophane Insulin 70 % )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) เปิดดู
14/11/2023 15:15:24 ประกวดราคาซื้อ Biphasic Isophane Insulin (Soluble Insulin 30%) + Isophane Insulin 70 % ) เปิดดู
15/09/2023 11:25:23 MOIT 20 ไตรมาส4 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม เปิดดู
15/09/2023 10:47:55 MOIT 20 ไตรมาส 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดดู
15/09/2023 10:44:35 MOIT 20 ไตรมาส 4 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เปิดดู
15/09/2023 10:42:20 MOIT 20 ไตรมาส4 1.2 โครงการ เปิดดู
15/09/2023 10:39:13 MOIT 20 ไตรมาส4 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ เปิดดู
15/09/2023 10:32:40 MOIT 17 ไตรมาส4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดดู
15/09/2023 10:31:39 MOIT 17 ไตรมาส 4 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดดู
15/09/2023 10:30:34 MOIT17 ไตรมาส 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดดู
1   2   3   4   5       หน้าถัดไป