ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง


เลขที่ 106 หมู่ที่ 7 บ้านม่วงแก้ว ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39180 โทร.(042)353443-5 หมายเลขโทรสาร. (042)354080

ประวัติก่อตั้ง : เดิมโรงพยาบาลศรีบุญเรือง อยู่ในเขตปกครองของอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี ก่อนเริ่มแยกจากจังหวัดอุดรธานี ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนจังหวัด ให้มาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่ออำเภอหนองบัวลำภู แยกออกจากอุดรธานี สถาปนาเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช 2536


โรงพยาบาลศรีบุญเรืองก่อตั้งเมื่อวันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2524 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำเดือน 9 ปีระกา ราศี กรกฎ เปิดให้บริการตามแผนพัฒนาสุขภาพ โดยขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจำนวน 10 เตียง และให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แก่ประชาชนอำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอใกล้เคียง


ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพียงระยะเวลา 7 ปี ได้มีการยกระดับขึ้นเป็นสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนขนาด 30 เตียง แบ่งเป็น ตึกผู้ป่วยใน ชาย และ ตึกผู้ป่วยในหญิง แยกเป็นสัดส่วนในการให้บริการ


เมื่อปีพุทธศักราช 2539 โรงพยาบาลศรีบุญเรืองมีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทั้งด้านการรักษาพยาบาล ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับและให้บริการแก่ประชาชนอำเภอศรีบุญเรืองอย่างทั่วถึง จึงได้ขยายพื้นที่และยกระดับขึ้นเป็นสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนขนาด 60 เตียง ภายหลังจากที่โรงพยาบาลศรีบุญเรืองเปิดดำเนินการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล แก่ประชาชนอำเภอศรีบุญเรืองเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี จึงได้มีแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก และการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อลดความแออัดผู้ป่วยที่เข้าบริการโรงพยาบาลให้น้อยลง จึงได้ก่อตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่ ขึ้น (เดิมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองใหม่)และเปิดบริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคาร ที่ 15 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2545 เป็นหน่วยงานแยกจากกลุ่มงานสุขาภิบาล(ปัจจุบันกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการชุมชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสามารถ รัตนปทีปพร ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดหนองบัวลำภูในสมัยนั้นเป็นประธานในพิธีเปิด โดยใช้อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูหลังเก่าเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาระบบบริการ ด้านการดูแลสุขภาพแบบครบองค์รวมทั้ง 5 มิติ ได้แก่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โรงพยาบาลศรีบุญเรืองจึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 10 กลุ่มงานตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2552 มาจนถึงปัจจุบัน ประกอบไปด้วย


1.กลุ่มงานบริการทางการแพทย์


2.กลุ่มการพยาบาล


3.กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการชุมชน


4.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


5.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค


6.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู


7.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา


8.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์และงานคุณภาพ


9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ


10.กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการมาอย่างต่อเนื่อง และก้าวเข้าสู่ยุคแห่งสังคมพัฒนา โลกาภิวัฒน์ทางสุขภาพ โดยเน้นผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้การบริหารงานโดยแพทย์หญิงธิตาพร ดาวเศรษฐ์ ในวิสัยทัศ“โรงพยาบาลศรีบุญเรืองเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ได้มาตรฐานเชี่ยวชาญการสร้างสุขภาพครอบครัวและชุมชน” ตลอดจนปัจจุบัน