โครงสร้างผู้บริหารแพทย์หญิงธิตาพร ดาวเศรษฐ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรืองแพทย์หญิงธิตาพร ดาวเศรษฐ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรืองแพทย์หญิงธิตาพร ดาวเศรษฐ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรืองแพทย์หญิงธิตาพร ดาวเศรษฐ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง