ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการเอกสารข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ หัวข้อประชาสัมพันธ์ เปิดดู
25/12/2023 15:12:05 MOIT2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) เปิดดู
25/12/2023 15:10:52 MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) เปิดดู
25/12/2023 15:02:22 MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เปิดดู
25/12/2023 15:00:19 MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ เปิดดู
25/12/2023 14:53:50 MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ เปิดดู
25/12/2023 14:51:10 MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 เปิดดู
25/12/2023 14:50:02 MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เปิดดู
25/12/2023 14:48:23 MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH เปิดดู
25/12/2023 14:45:12 MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน เปิดดู
25/12/2023 14:39:03 MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน เปิดดู
หน้าก่อนหน้า     1   2   3   4   5   6   7   8       หน้าถัดไป