ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการเอกสารข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ หัวข้อประชาสัมพันธ์ เปิดดู
16/03/2023 10:23:55 MOIT6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดดู
16/03/2023 10:22:20 MOIT6 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดดู
14/03/2023 15:26:18 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 109 รายการ 154 ชิ้น เปิดดู
28/12/2022 14:22:33 MOIT5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดดู
28/12/2022 14:21:24 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 เปิดดู
28/12/2022 14:20:39 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 เปิดดู
28/12/2022 14:18:37 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 เปิดดู
28/12/2022 14:17:30 MOIT 5 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน เปิดดู
28/12/2022 14:12:46 MOIT 2 สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) เปิดดู
28/12/2022 11:34:49 MOIT 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน เปิดดู
หน้าก่อนหน้า     2   3   4   5   6   7   8   9   10       หน้าถัดไป